Els contractes són el que són, no el que les parts diuen que són…

El Tribunal Suprem, té reiterat en abundant jurisprudència que els contractes són el que són, segons la seva naturalesa jurídica, i no el que les parts diuen que són. Així, sobre la base de la denominada tesi de la irrellevància del “nomen iuris” resulta irrellevant el nom que les parts hagin donat al contracte i consti en aquest. A vegades, una de les parts, o ambdues, creuen que tenen subscrit un tipus de contracte en concret, quan en realitat, per la seva naturalesa jurídica, es tracta d’un altre de naturalesa diferent, amb implicacions i conseqüències diferents a les desitjades quan es va subscriure.

D’una correcta i adequada redacció d’un contracte dependrà la seguretat jurídica d’una operació mercantil o d’un concret negoci o servei.

Mitjançant una Auditoria de Contractació Mercantil posem al servei de professionals i empreses un servei personalitzat d’anàlisi i revisió dels contractes que mantenen subscrits o que subscriuen de manera habitual amb clients, proveïdors o col·laboradors. La finalitat és, al seu torn, proposar una redefinició de clàusules confuses, així com una redacció de contractes més clars i menys interpretatius.

Les conseqüències pràctiques d’aquesta actuació incideixen favorablement en la gestió empresarial o professional del client, puix que minimitza clarament els conflictes i incidències amb els seus proveïdors i clients i millora i consolida les seves relacions contractuals amb aquests.

by | Jun 29, 2023 | Contractes