Serveis Jurídics

Solucions jurídiques des de la consciència i l’autoconeixement al servei de la conciliació i un món en pau i harmonia. Acompanyament jurídic conscient i personalitzat.

Dret contractual

 • • Negociació i redacció de contractes civils i mercantils
 • • Auditories de contractació mercantil
 • • Accions de reclamació per incompliment de contracte

  Dret d’assegurances

  • Suport legal a corredories d’ assegurances
  • Conflictes amb les asseguradores en la gestió d’ un sinistre
  • Defensa jurídica i reclamació alternativa en lliure elecció d’ assistència legal
  • Conflictes en la contractació de pòlisses d’ assegurança

   Dret Immobiliari

   • Suport legal a administradors de finques i agents immobiliaris
   • Impugnació d’ acords comunitaris
   • Accions de cessació i privació de l’ ús de la propietat per sorolls i activitats prohibides o molestes
   • Altres accions en matèria de propietat horitzontal
   • Consultoria i assessorament en compravendes i transmissions d’ immobles
   • Contractes d’ arrendament
   • Procediments de recuperació de la possessió d’ immobles
   • Reclamació de quotes comunitàries impagades i rendes arrendatícies impagades
   • Reclamació de fiances
   • Comunitats de béns
   • Extinció de condominis
   • Reclamacions per defectes constructius, vicis o faltes de conformitat

     Responsabilitat Civil

     • Responsabilitat contractual.
     • Responsabilitat professional o derivada de la prestació de serveis
     • Responsabilitat d’ administradors de societats mercantils:
     • Negligències mèdiques

      Família i successions

      • Procediments de separació i divorci
      • Liquidació del règim econòmic matrimonial
      • Parelles de fet
      • Reclamació de pensions alimentàries i incompliments de convenis
      • Curateles, guardes de fet i sistemes de suports voluntaris
      • Procediments de filiació
      • Testaments, contractes successoris, testaments vitals
      • Reclamació de llegítimes
      • Judicis de testamentària (impugnació de testaments, particions hereditàries, legítimes, llegats)

         Dret esportiu

         • •Assessorament jurídic a entitats esportives i els seus membres
         • As sessorament jurídic a esportistes professionals i amateurs, entrenadors, àrbitres, agents i representants d’ esportistes
         • Tràmits i actuacions davant organismes esportius i federatius
         • Disciplina esportiva:
         • Contractes i convenis
         • Assegurances esportives

           Contacta amb nosaltres