Administració de finques i gestió immobiliària

Gestió i administració de finques des d’una visió basada en la confiança, la responsabilitat, la transparència, la integritat i l’equitat. Valors que aporten el creixement personal.

Comunitats de propietaris

 • Constitució i legalització de Comunitats de propietaris
 • Elaboració d’ estatuts i reglaments interns
 • Comptabilitat i control d’ ingressos i despeses
 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Elaboració de liquidacions i de pressupostos
 • Juntes de propietaris (presencials i online)
 • Redacció i tramesa de convocatòries i actes
 • Custòdia de documentació
 • Gestió d’ obres, manteniments, serveis i subministraments
 • Gestió d’ incidències i sinistres i tràmits amb asseguradores
 • Emissió de certificats de deute i de pagaments corrents.
 • Procediments extrajudicials i judicials de reclamació d’ impagats
 • Tots els nostres Serveis complementaris d’administració i gestió

Gestió de lloguers

 • Contractes d’ arrendament

 • Gestió i actualització de rendes: cobraments, pagaments i liquidacions

 • Gestió d’ obres, manteniments, serveis i subministraments

 • Gestió de fiances.

 • Gestió d’ incidències i sinistres i tràmits amb asseguradores

 • Procediments extrajudicials i judicials de reclamació d’ impagats

 • Tots els nostres Serveis complementaris d’administració i gestió

Serveis complementaris d’administració de finques i gestió

 • Contractació i seguiment de pòlisses d’ assegurança

 • Contractació de personal, gestió de nòmines i tràmits davant la Seguretat Social

 • Gestió d’ impostos

 • Presentació de resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència Tributària (Models 184 i 347)

 • Obtenció de certificats digitals i gestió de notificacions amb les Administracions

 • Assessorament i compliment en Protecció de Dades Personals

 • Assessorament i compliment en prevenció de riscos laborals

 • Assessorament i compliment normatiu en matèria d’edificació i instal·lacions (ITE)

 • Assessorament jurídic integral i assistència legal

Auditories per a comunitats de propietaris

 • Anàlisi i revisió de la situació legal i administrativa

 • Anàlisi i revisió del títol constitutiu i estatuts

 • Anàlisi i revisió documental

 • Compliment normatiu en matèria de protecció de dades

 • Compliment normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals

 • Obligacions tributàries

 • Revisió de la situació contractual i laboral dels empleats

 • Anàlisi i revisió dels contractes de manteniment i de serveis

 • Revisió i comprovació de les liquidacions aprovades

 • Propostes d’ actuació en aquells punts en què es requereixi intervenció

 • Dictàmens jurídics

Contacta amb nosaltres