Política de Privadesa

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb allò establert a la normativa vigent, us informem que les dades personals que pugueu facilitar durant l’ús de la web www.sorianoadvocats.com (d’ara endavant “la Web”) seran tractades en qualitat de Responsable del tractament per Enric Soriano Ortin (d’ara endavant «SORIANO ADVOCATS»), amb DNI 40.976.492Z, amb domicili a Travessera de Gràcia 18 – 20, 1r 4a, 08021, Barcelona.

Podreu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de SORIANO ADVOCATS a través del Correu electrònic: soriano@sorianoadvocats.com

Està obligat a facilitar dades personals?

La visita a la Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. Això no obstant, l’ús d’alguns dels serveis disponibles a la Web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin als diferents formularis de la Web són les necessàries per prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que es puguin prestar de manera òptima aquests serveis.

Igualment, determinades funcionalitats de la web depenen que autoritzeu el tractament de les vostres dades personals.

Amb quina finalitat SORIANO ADVOCATS tractarà les dades personals de l’usuari i quant de temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del Lloc Web seran tractades per SORIANO ADVOCATS conforme a les finalitats següents:

  • En el cas del bloc la finalitat és gestionar la publicació dels comentaris i observacions que facin els usuaris.
  • En cas que incloure algun correu de contacte facilitat, la finalitat serà la contestació a la sol·licitud realitzada.
  • En el cas de Serveis d’atenció telefònica, les trucades fetes al servei d’Atenció al Client de SORIANO ADVOCATS poden ser enregistrades per motius de qualitat del servei.
  • Igualment, us informem que determinades funcionalitats de la web depenen de l’ús de COOKIES, per la qual cosa, en cas que no hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del Web. Podeu veure les condicions per al seu ús a la “Política de Cookies”.
    En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se us oferirà informació més detallada sobre els tractaments concrets.

Durant quant de temps tractarà SORIANO ADVOCATS les dades personals

Les dades de l’Usuari seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, una vegada finalitzada aquesta prestació, les dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

En el cas dels Usuaris registrats, el tractament de les dades es mantindrà fins a la sol·licitud de la baixa del compte creat.

Quines categories de dades de l’usuari tractarà SORIANO ADVOCATS?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles seran les indicades al corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de lusuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de SORIANO ADVOCATS s’empara en la sol·licitud per part de l’Usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si escau, en el consentiment que se us demani per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. Això no obstant, en cas de revocar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades personals facilitades per l’Usuari no seran comunicades a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o quan l’usuari hagués acceptat expressament la seva comunicació. En ambdós supòsits, l’Usuari serà degudament informat de la possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Quina responsabilitat hi té l’usuari?

L’Usuari serà responsable que les dades que faciliti a SORIANO ADVOCATS siguin vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i haurà de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a SORIANO ADVOCATS oa tercers.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça de SORIANO ADVOCATS oa través de correu electrònic soriano@sorianoadvocats.com, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

Revocar els consentiments atorgats.
Accedir a les vostres dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incomplets.
Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
Obtenir de SORIANO ADVOCATS la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que SORIANO ADVOCATS ha vulnerat els drets reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
És segur facilitar dades personals?

SORIANO ADVOCATS tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardarà el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

La política de privadesa pot canviar?

SORIANO ADVOCATS es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 25 de maig de 2018