Què és el Dret Sistèmic?

El Dret Sistèmic no és una branca o especialitat del Dret. El terme va ser creat i acunyat pel jutge brasiler Sami Storch, pioner en l’aplicació de la fenomenologia sistèmica de les constel·lacions familiars a l’àmbit jurídic.

Enfoc i Gestió del Conflicte

El Dret Sistèmic és la gestió del conflicte jurídic des d’un enfoc sistèmic, és a dir, mitjançant la identificació, abordatge i tractament de les causes que subjauen en el mateix. El conflicte és el símptoma d’alguna cosa més profunda integrada en el sistema de relacions personals i socials de les parts afectades.as.

Partint de la base que tot conflicte legal és un conflicte emocional, o que té el seu origen en ell, a través del Dret Sistèmic es desentranyen les seves arrels i les dinàmiques ocultes inconscients dels implicats, per tractar-lo des d’una altra mirada més conscient, la qual permet que flueixin les diverses possibles solucions per a la seva resolució d’una manera pacífica, constructiva i eficaç.

Principis i Eines del Dret Sistèmic

En Dret Sistèmic, la gestió del conflicte jurídic es duu a terme des d’una perspectiva més àmplia, des de l’anàlisi dels ordres o principis bàsics de la vida que regeixen els sistemes de relacions humanes al llarg del temps.. Aquesta anàlisi es duu a terme mitjançant eines sistèmiques, especialment a través del mètode de les constel·lacions familiars i sistèmiques creat pel filòsof i terapeuta alemany Bert Hellinger.

Aquests principis són els denominats Ordres de l’Amor: pertinença, jerarquia i equilibri entre el donar i el rebre. Molt resumidament, el significat d’aquests ordres és el següent:

  • Pertinença (o vincle): tots els membres d’un sistema tenen dret a pertànyer i ser part del mateix, tant els que estan com els que se n’han anat. Si se’ls exclou o no se’ls reconeix, es causa un desequilibri en el sistema que algú veurà més endavant en la necessitat de representar-lo o amb la seva pròpia vida.
  • Ordre: qui va arribar primer té prioritat sobre els que van arribar després. Aquells que estan o han estat abans en un sistema han de ser vistos i reconeguts pels membres posteriors. Si aquests intenten ocupar el lloc d’un membre que va arribar abans o aquest no és capaç de mantenir el seu lloc de prioritat, es causa un desequilibri.
  • Equilibri entre el donar i rebre: ha d’existir sempre un equilibri o compensació entre el donar i prendre, encara que això només pot donar-se en les relacions entre iguals, ja que els majors i els que van arribar abans donen, mentre que els petits i els que van arribar després prenen. Ens deixem cuidar pels que ens van rebre i cuidem i atenem als nous del sistema.

Implicacions i Resolució de Conflictes

Així doncs, un conflicte implica que existeix un desequilibri en qualsevol d’aquests tres ordres o en més d’un i, en conseqüència, es trenca l’ordre del sistema. No tenir en compte aquesta circumstància pot dificultar en gran mesura la seva resolució.

Aplicant les eines sistèmiques al conflicte, s’identifica i s’averigua quina circumstància existeix en el nucli del sistema relacional de les parts implicades (familiar, laboral, empresarial o social) que genera aquest conflicte i, en definitiva, dificulta que la vida flueixi en harmonia. Des d’aquí es realitza un treball de reparació del desordre que permetrà gestionar l’assumpte des d’una altra perspectiva, orientada a la reconciliació i a la solució pacífica i consensuada del fet que confronta a les parts implicades.